Presentació
  Valors
  Història

Serveis
  Consultoria
  Assessoria
  Formació
  Outsourcing

Clients

Contactar

Els Programes de Formació es realitzen a partir de l'anàlisi de les necessitats formatives.

L'enfocament dels programes de formació consisteix en el disseny i desenvolupament d'un curs de formació " a mida ", adaptat a les pròpies necessitats i objectius de l'Empresa i dels seus col·laboradors.


Hi ha una implicació del consultor i del formador en el procés formatiu, de tal manera que els alumnes veuen al formador com a un coneixedor dels productes, dels clients i de l'entorn en el que es mouen els participants en el Curs.

La metodologia d'ensenyament és proactiva, buscant la interacció alumne-formador així com la participació del grup a fi de facilitar el procés d'aprenentatge.

METODOLOGIA
Metodologia participativa.
Exercicis pràctics relacionats amb el concepte impartit.
Treball individual i per grups.
Mètode del Cas (anàlisi de un Cas i possibles solucions).
Simulació de diverses situacions i el seu posterior anàlisi.

Al finalitzar cada Curs de Formació, s'elabora un informe final en el que es procedeix a una valoració del mateix incloent-hi possibles accions de millora, a realitzar amb els col·laboradors.

En els programes de formació es treballen diferents ÀREES DE FORMACIÓ:

PROGRAMES DE FORMACIÓ PER A DIRECTIUS
GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING.
HABILITATS DIRECTIVES.
GESTIÓ D'EQUIPS HUMANS.
LA COMUNICACIÓ EFICAÇ AMB EL COL·LABORADOR.
REUNIONS DE TREBALL EFICACES I RENDIBLES.
CONDUCCIÓ I MOTIVACIÓ D'EQUIPS.
PRESENTACIONS EN PÚBLIC.
ANÀLISI I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.
PRESA DE DECISIONS.
LIDERATGE I ESTILS DE DIRECCIÓ.
MENTORING I COACHING DE VENEDORS.
MENTORING I COACHING DEL PERSONAL D'ATENCIÓ AL CLIENT.

PROGRAMES DE FORMACIÓ PELS COL·LABORADORS
COMUNICACIÓ.
TREBALL EN EQUIP.
QUALITAT DE SERVEI I ATENCIÓ AL CLIENT.
LA FIDELITZACIÓ DEL CLIENT.
ATENCIÓ TELEFÓNICA.
TÈCNIQUES DE VENDA.
TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ.
PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL).
HABILITATS PERSONALS DEL COL·LABORADOR.
FORMACIÓ DE FORMADORS.